SDÜ ve Isparta İşbirliğinin Bilim Üssü

SDÜ ve Isparta İşbirliğinin Bilim Üssü

Kurulduğu 2005 yılından bu yana Isparta ve bölge sanayisi ile önemli ortaklıklar kuran ve bu anlamda iline ve bölgesine önemli katkılar sağlayan SDÜ Göller Bölgesi Teknokent’i alanında uzman kadrosu ile yaşadığı bölgenin yarınlarına sahip çıkacak önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor.

Atilla Kurtul resim ve ismi…

Teknokent’le ilgili gündemde olan gelişmeleri ve bilmediklerimizi SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti yeni Genel Müdürü ve Koordinatörü Doç. Dr. Erkan Polat, Atila Kurtul’adeğerlendirdi.

– Sayın Polat, SDÜ Göller BölgesiTeknokenti’ninIsparta ve Süleyman Demirel Üniversitesi için önemi nedir?

Günümüz “Bilim Çağı” olarak adlandırılırken, bilgi düne göre daha değerli hale gelmiştir. Üretimin arttırılması için tüm imkânların en verimli biçimde kullanılmaya başlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu değişimle birlikte, bilim ve teknolojileri üreten üniversitelerde de eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinde köklü yapısal değişimlere yönelme zorunluluğu başlamıştır.

 “Teknokent Oluşturabilmiş

Bir Araştırma Üniversitesi”

            SDÜ, ülkesinin geleceğine, bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunan, Ar-Ge çalışmaları yapan, araştırma projeleri üretip hayata geçiren ve Anadolu’da marka üniversite olma yolunda hızla ilerleyen bir kurum.İşte SDÜ, modern eğitim imkânları ve güçlü akademik kadrosu ile Göller Yöresi’nin gelişimine katkı sağlayacak bir yapılanmayı bünyesindeki Göller Bölgesi Teknokenti ile başarıyla sürdürmektedir. Bu anlamda Isparta ve SDÜ, bünyesinde Teknokent oluşturabilmiş avantajlı illerden ve üniversitelerden biridir.

Isparta’nın ve SDÜ’ nün

Yükselen Değeri Teknokent”

Son yıllarda, ülkemiz üniversitelerinin yerleşkelerinde oluşturulan, üniversite-sanayiişbirliğinin ürünü “bilim parkları” ya da “teknoloji kentleri” dikkat çekici bir hızla ülkekalkınmasına hizmet etmekte ve yükselen değerler olarak görülmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde de başarılı çalışmalar yapan, önemli sanayi ortaklıkları kuran ve bu anlamda iline ve bölgesine ciddi katkılar sağlayan SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti de Isparta ve bölgesi için olduğu kadar Türkiye için de yükselen bir değerdir.

 – Sayın Polat, Teknokentlerinamacı nedir?

Ülkemizdeki teknokentlerin amacı; uluslararası rekabet gücünü arttıracak teknoloji yoğun sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlendirilmesi, yeni bölgelerde sanayinin gelişiminin desteklenmesi, yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi, eğitimin yanı sıra daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğin artırılması ve uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesi yoluyla Ar-Ge geliştirme kapasitelerine çeşitli idari ve vergisel teşvikler ile yardımcı olmaktır. Bizlerin de en büyük amacı, SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti olarak, kuruluş amacına uygun çalışmalarla, belli programlar çerçevesinde Ispartamıza ve ülke kalkınmasına katkı sunmaktır.

– O zaman Teknokent kavramını biraz daha açar mısınız?

Günümüzde bilim ve teknolojiye egemen toplumlar, küresel ekonominin yönetimi ve yönlendirilmesinde mutlak bir üstünlük sağlamak için bilgi toplumuna dönüşmüşlerdir. Aslında, toplumların ekonomik kalkınmasını belirleyenve şekillendiren en önemli etken, teknolojik gelişme ve bilimsel alandaki ilerlemedir. Bilgiçağını yaşayan dünyamızda, teknoloji alanındaki değişim de çok hızlıdır. Bilgiyi ve teknolojiyi ithal eden toplumlar bir noktadan sonra rekabet edememektedirler. Bu da, toplumları kendi teknolojilerini kendilerinin üretmesi yoluna itmektedir. Bu misyonu, üniversiteler daha fazla üstlenmek zorundadırlar.

Ar-Ge maliyeti yüksek olan bir iştir. Bu yüzden firmalar, girişimciler üniversitenin imkânlarından yararlanarak (öğretim elemanı, öğrenci, laboratuar, araştırma merkezi, Teknokent vb.) ve devletin Ar-Ge için vermiş olduğu destekleri kullanarak Ar-Ge yapmalıdırlar.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, teknokenti şöyle tanımlar: “Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak bir çatı altında toplanmasıdır.” Teknokentlerin en büyük özelliği, akademik,ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler ya da teknoparklar olmasıdır.

Dünyada ardı ardına yaşanan önemli ekonomik krizler sonrasında daha da önem kazanan ileri teknoloji üretme hedefi ve kararlılığı 70’lerden sonra, özellikle ABD ve Japonya gibi ülkelerde yeni Ar-Ge faaliyetleriyle, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla yakın bir işbirliği başlatan bir politikaya dönüşmüştür.

Bu anlamda da SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti, 2009 yılından bu yana Uluslararası Bilim Parkları Birliği’ne resmen üyeolarak (IASP- International Association of ScienceParks), SDÜ’nün ve Göller Bölgesi Teknokenti’nin adını uluslararası platformda duyurmaktadır.

ODTÜ, İTÜ ve TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Teknoparkı ile 90’larda başlayan Teknokentleşme hareketi de bugün ü 46’sı aktif olmak üzere toplam 61 Teknokent’e ulaşmıştır.

— Sayın Polat,  SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti’nin  “Isparta’ya ve bölgemize katkısı” nedir, sunduğu avantajları anlatır mısınız?

SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti, Göller Bölgesi’nin iki ilinin (Burdur ve Isparta) üniversiteleri, yerel yönetimleri ile ticaret ve sanayi odalarının katkıları ile kurulmuş olup, üniversitelerin dinamik yapısını sanayiye aktarma ve inovasyon kültürünü bölgede oluşturma misyonuna doğrudan hizmet etmektedir.

Göller Bölgesi Teknokenti, aslında 7 ortaktan oluşan bir anonim şirket. Bu şirketin yönetim kurulunu da oluşturan ortakları: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur İl Özel İdare Müdürlüğü ve ISBAŞ’dır(Isparta Belediyesi Bims Yapı Elemanları San. veTic. AŞ.). SDÜ Rektörümüz Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. SDÜ bünyesinde ileri teknolojiyi üretmek ve bunu ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz yararına sunmak Sayın Rektörümüzün de öncelikli hedefleri arasındadır.

Toplam alanı 82.860 m2 olan Teknokent’te şu an faaliyette olan 62 firma bulunmakta ve TEKNOGİRİŞİM, TÜBİTAK, KOSGEB ve SAN-TEZ gibi arz yanlı 28 proje de devam etmektedir. SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti araştırma ve geliştirmeye hevesli akademisyenlere, öğrencilere ve diğer girişimcilere Isparta sınırları içinde istihdam imkânı da sağlamaktadır. Bu firmalarda çalışan 115 kişi vardır.

Isparta’ya ve bölgemize katkısı açısından bakıldığında, Teknokentin akademiye, ekonomiye, teknolojiye, Ar-Ge’ye ve sanayiye yaptığı katkılar yanı sıra, teşvik ve muafiyetler oldukça önemlidir ve girişimciler açısından caziptir. Bunların en önemlileri kısaca şöyledir:

  • Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Teşviği: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
  • Personel Ücret Vergileri Stopajı Teşviği:Bölgede çalışan AR-GE personelinin ve AR-GE personeli sayısının en fazla %10’u kadar destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.
  • Katma Değer Vergisi Muafiyeti:Teknokentte faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır.
  • Sigorta Primi Teşviği:Personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

– Sayın Polat, Göller BölgesiTeknokenti, 37Teknokent Bölgesi arasından, Tübitak’ın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sıralamasında 2011 yılında 28. Sırada,2012’de 22.sırada,2013 yılında 20. Sırada, 2014 yılında ise 22. Sırada yer aldı.Siz,bu sıralamaları yeterli buluyor musunuz, Teknokentte çıtayı yükseltecek hedefleriniz var mı?

TGB’nin değerlendirmeye alındığı performans endeksi sayesinde hangi alanlarda ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiği daha net tespit edilmektedir.Bir teknoparkın kurulması ve etkin bir şekilde faaliyete geçmesi uzun zaman isteyen bir süreç. Göller Bölgesi Teknokenti yaklaşık 9 yaşında. Aslında daha yukarılarda olmasını hepimiz isteriz, bu sıralama bize sadece daha fazla çalışmamız gerektiğini söylüyor. Isparta’ya ve bölgemize katkısı yanı sıraülkeye katkısı bağlamında konuya bakmakta fayda var. Çıtayı yükseltmek demek, ekonomik yapı ve potansiyellerini değerlendirmek, bölgedeki Ar-Ge temelli yeni firma oluşumlarını desteklemek, istihdam oranlarına katkıyı artırmak, üniversite-sanayi işbirliğinde kat ettiğimiz yolu uzatmak, kamu Ar-Ge desteklerinden yararlanan proje sayılarını ve bu projelerin bütçeleriniartırmak demektir. Kısaca hem bölgede ve ilde, hem de kentte her türden işbirliğini artırmakla ve bunu katma değere çevirmekle ancak çıtayı yükseltebiliriz.

– Sayın Polat, size son olarak şunu sormak istiyorum: Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokenti’ninbundan sonraki hedefleri nedir?

Teknokentimizde ileri düzeyde teknolojik çalışmalar yapan ve bu çalışmaları hem bölge ekonomisine hem ülke ekonomisine hem de uluslararası düzeyde pazarlayan önemli firmalarımız faaliyetlerine devam etmektedir. Bu firmalar, nano-teknoloji, plazma teknolojisi, yazılım/bilişim teknolojisi, gıda teknolojisi, sağlık teknolojisi gibi alanlarda bölgenin ekonomik değerini yükseltmektedir.

Bundan sonraki hedefimiz;  Teknokent içerisinde projelerine fikri mülkiyet hakkı, faydalı model ve patent alabilecek tüm öğretim üyelerini, öğrencileri , Ispartalı girişimcileri ve firmaları bünyemizde toplayarak, bölgedeki iki üniversitenin de (SDÜ ve MAKÜ) imkânlarından faydalanarak daha da büyümek ve gelişmektir, ilimizin adını SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti’yle öncelikle ulusal arenada sonrasında da uluslararası arenada aranan bir değer haline dönüştürmektir.

Bu ortama katkı sağlayabilecek araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye hevesli tüm girişimcileri SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti’ne bekliyoruz.

Sayın Polat; bize zaman ayırıp bu güzel sohbeti sizlerle yapma fırsatını bizlere verdiğiniz için Akdeniz ailesi adına çok teşekkürler… 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

X